उत्पादन परिणाम

  

 

 

विवरण इकाई
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
वास्तविक
वास्तविक
वास्तविक
वास्तविक
वास्तविक
वास्तविक
ओवरबर्डन ला.क्यू.मी 2060.70 1702.76 1592.98 1681.72 1674.85 1651.47
लिग्नाइट ला.ट 276.21 254.51 265.43 266.09 262.23 245.90
विद्युत उत्पादन (सकल)) मि.यू. 22340.59 19182.21 19729.13 19988.65 19902.34 18789.44

 

 

 

 एनएलसी इंडिया लिमिटेड