वित्तीय परिणाम
वर्ष तिमाही 1 तिमाही 2 तिमाही 3 तिमाही 4
गैर-लेखापरीक्षित / प्रेस गैर-लेखापरीक्षित / प्रेस गैर-लेखापरीक्षित / प्रेस लेखापरीक्षित / प्रेस
2018 - 19
2017 - 18
2016 - 17
2015 - 16
2014 - 15
2013 - 14
2012 - 13
2011 - 12 --  
2010 - 11
2009 - 10 -- --
Archives